© C.V. De Melbuulkes 2018
C.V. De Melbuulkes

Privacy verklaring - C.V. De Melbuulkes

C.V. De Melbuulkes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, welke u bewust of onbewust met

ons deelt. Daarom communiceren wij graag openlijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. de

Melbuulkes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.  Als C.V. de Melbuulkes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit

houdt in dat:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van de leden 

Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door C.V. de Melbuulkes verwerkt ten behoeve van de volgende

doelstelling(en): 

Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over activiteiten,

bijeenkomsten en het toezending van het bulletin; 

Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot uw lidmaatschapscontributie;

Het versturen van digitale berichten waaronder nieuwsbrieven om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Melbuulkes de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Uw naam, adres en woonplaats; 

Uw telefoonnummer en e-mailadres; 

Uw geboortedatum; 

Uw financiële gegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Melbuulkes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en

zullen tot het einde van het lidmaatschap bewaard worden. Het secretariaat en de penningmeest zullen deze gevens van u

ontvangen en verwerken.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van

de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor: 

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De organisatie van sponsoractiviteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben

afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk

toestemming voor geeft. 

Foto’s en video’s

Foto's en video's op onze website en op onze Facebookpagina worden foto’s en video’s van feesten, optochten en andere

activiteiten van onze vereniging geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door iedereen die onze website of

Facebookpagina bezoekt ingezien worden. Leden behouden zich hierbij het recht de vereniging te vragen om deze foto’s

te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per mail worden gedaan bij het secretariaat via:  admin@melbuulkes.nl of door te

bellen/appen met 06-81205114

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen

tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens C.V. de Melbuulkes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

geheimhouding daarvan;

We hanteren een doeltreffende beveiliging op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u daarom aan om deze pagina’s zo nu en dan te raadplegen

op de website, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  

Bewaartermijn 

C.V. de Melbuulkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan

wel op grond van de wet is vereist. Veelal is dit de loopduur van uw lidmaatschap.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens

kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van

onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in

opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven

aan voornoemde verzoeken.  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met

ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van

privacybescherming. 

Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

 

Contactgegevens

admin@melbuulkes.nl  

06-52128107

 

Borne, mei 2018

Altijd gezellig!
© C.V. De Melbuulkes, 2018

Privacy verklaring - C.V. De Melbuulkes

C.V. De Melbuulkes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, welke u bewust of

onbewust met ons deelt. Daarom communiceren wij graag openlijk over hoe wij omgaan met uw

persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V.

de Melbuulkes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming.  Als C.V. de Melbuulkes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van de leden 

Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door C.V. de Melbuulkes verwerkt ten behoeve van

de volgende doelstelling(en): 

Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over

activiteiten, bijeenkomsten en het toezending van het bulletin; 

Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot uw lidmaatschapscontributie;

Het versturen van digitale berichten waaronder nieuwsbrieven om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Melbuulkes de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Uw naam, adres en woonplaats; 

Uw telefoonnummer en e-mailadres; 

Uw geboortedatum; 

Uw financiële gegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Melbuulkes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) en zullen tot het einde van het lidmaatschap bewaard worden. Het secretariaat en de

penningmeest zullen deze gevens van u ontvangen en verwerken.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij

voor: 

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De organisatie van sponsoractiviteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de

beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan

andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie

in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij

persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Foto’s en video’s

Foto's en video's op onze website en op onze Facebookpagina worden foto’s en video’s van feesten, optochten

en andere activiteiten van onze vereniging geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door iedereen die onze

website of Facebookpagina bezoekt ingezien worden. Leden behouden zich hierbij het recht de vereniging te

vragen om deze foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per mail worden gedaan bij het secretariaat via: 

admin@melbuulkes.nl of door te bellen/appen met 06-81205114

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te

beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens C.V. de Melbuulkes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden

aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een doeltreffende beveiliging op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische

incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u daarom aan om deze pagina’s zo nu en dan te

raadplegen op de website, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens

verwerken.  

Bewaartermijn 

C.V. de Melbuulkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Veelal is dit de loopduur van uw lidmaatschap.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of

door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op

basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U

heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op. 

 

Contactgegevens

admin@melbuulkes.nl  

06-52128107

 

Borne, mei 2018

C.V. De Melbuulkes Altijd gezellig!
© C.V. De Melbuulkes 2018

Privacy verklaring - C.V. De Melbuulkes

C.V. De Melbuulkes hecht veel waarde aan de bescherming van uw

persoonsgegevens, welke u bewust of onbewust met ons deelt. Daarom

communiceren wij graag openlijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan uiterst zorgvuldig om

met persoonsgegevens. C.V. de Melbuulkes houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.  Als C.V. de Melbuulkes zijn wij verantwoordelijk voor de

verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacyverklaring;

Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die

gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze

worden verwerkt;

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop

willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van de leden 

Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door C.V. de

Melbuulkes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder

begrepen u te informeren over activiteiten, bijeenkomsten en het

toezending van het bulletin; 

Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot

uw lidmaatschapscontributie;

Het versturen van digitale berichten waaronder nieuwsbrieven om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Melbuulkes de volgende

persoonsgegevens van u vragen: 

Uw naam, adres en woonplaats; 

Uw telefoonnummer en e-mailadres; 

Uw geboortedatum; 

Uw financiële gegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Melbuulkes opgeslagen ten behoeve

van bovengenoemde verwerking(en) en zullen tot het einde van het lidmaatschap

bewaard worden. Het secretariaat en de penningmeest zullen deze gevens van u

ontvangen en verwerken.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo

maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor: 

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De organisatie van sponsoractiviteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)

maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en

toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een

onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier

schriftelijk toestemming voor geeft. 

Foto’s en video’s

Foto's en video's op onze website en op onze Facebookpagina worden foto’s en

video’s van feesten, optochten en andere activiteiten van onze vereniging

geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door iedereen die onze website of

Facebookpagina bezoekt ingezien worden. Leden behouden zich hierbij het recht

de vereniging te vragen om deze foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan

per mail worden gedaan bij het secretariaat via:  admin@melbuulkes.nl of door te

bellen/appen met 06-81205114

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen

jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de

ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo

hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens C.V. de Melbuulkes van uw gegevens kennis

kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een doeltreffende beveiliging op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen

herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u daarom aan om

deze pagina’s zo nu en dan te raadplegen op de website, om op de hoogte

te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  

Bewaartermijn 

C.V. de Melbuulkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Veelal is dit de loopduur van uw lidmaatschap.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze

verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te

laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij

kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van

een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze

toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen

met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of

opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

 

Contactgegevens

admin@melbuulkes.nl  

06-52128107

 

Borne, mei 2018

C.V. De Melbuulkes Altijd gezellig!