Privacybeleid

C.V. De Melbuulkes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, welke u bewust of onbewust met ons deelt. Daarom communiceren wij graag openlijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. de Melbuulkes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Als C.V. de Melbuulkes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden 

Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door C.V. de Melbuulkes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over activiteiten,
  bijeenkomsten en het toezending van het bulletin;
 • Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot uw lidmaatschapscontributie;
 • Het versturen van digitale berichten waaronder nieuwsbrieven om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Melbuulkes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw financiële (bank)gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Melbuulkes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en zullen tot het einde van het lidmaatschap bewaard worden. Het secretariaat en de penningmeest zullen deze gevens van u ontvangen en verwerken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De organisatie van sponsoractiviteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Foto’s en video’s

Foto’s en video’s op onze website en op onze Facebookpagina worden foto’s en video’s van feesten, optochten en andere activiteiten van onze vereniging geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door iedereen die onze website of Facebookpagina bezoekt ingezien worden. Leden behouden zich hierbij het recht de vereniging te vragen om deze foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per mail worden gedaan bij het secretariaat via:  admin@melbuulkes.nl of door te bellen/appen met 06-81205114

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens C.V. de Melbuulkes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een doeltreffende beveiliging op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u daarom aan om deze pagina’s zo nu en dan te raadplegen op de website, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn

C.V. de Melbuulkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Veelal is dit de loopduur van uw lidmaatschap.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
admin@melbuulkes.nl
06-52128107